CƠ CẤU TỔ CHỨC

   Tổng số cán bộ viên chức: 14

         - Sau Đại học: 01

         - Đại học: 11

         - Dược sĩ trung học: 01

         - Khác: 01

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Điểm báo