Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-SYT ngày 07/8/2019 của Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên về việc ban hành quy định, nhiệm vụ, quyền hạn, các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên quyết định thành lập 02 đội cơ động phòng, chống dịch bệnh năm 2020.

Theo đó, mỗi đội cơ động phòng chống dịch gồm 09 thành viên là giám đốc, phó giám đốc Trung tâm; Trưởng, phó các khoa, phòng và một số nhân viên của các khoa, phòng thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

Đội cơ động phòng, chống dịch có nhiệm vụ trực tiếp sẵn sàng đi chống dịch 24/24h tại các địa phương trong tỉnh khi có điều động của cấp trên; Xây dựng kế hoạch, tổ chức, bố trí, các thàn viên tham gia công tác phòng, chống dịch; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo kế hoạch…

                                                                                           Tin: Đỗ Huế